Lista rankingowa (znajdująca się w załączniku) zawiera cztery ewidencje:

  • „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  • „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów;
  • „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
  • „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

 

Szanowni Państwo,

w związku z analizą odwołań od oceny formalnej oraz trwającym równolegle procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że:

- do 8 kwietnia 2016 roku, zostanie opublikowana lista rankingowa;

- wszystkie działania zaplanowane od 1 kwietnia 2016 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko - jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 kwietnia 2016 roku zostaną uznane za kwalifikowalne;

- w przypadku wpływu powyższej sytuacji na harmonogram działań danej inicjatywy która zaczyna się od 1 kwietnia 2016 roku, będzie możliwość przed podpisaniem umowy, przesunięcia harmonogramu inicjatywy o tą ilość dni, które będą niezbędne do osiągnięcia założonych celów i działań z uwzględnieniem zapisów regulaminu.

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski, które zawierają adnotację „do poprawy” wymagają wyjaśnień i uzupełnień w formularzu wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, których to dotyczy, otrzymają wiadomość e-mail o konieczności dokonania korekty i ponownym wysłaniu wniosku.

Lista wniosków po dokonanej ocenie formalnej.

Ocena formalna złożonych wniosków w ramach konkursu realizowanego w 2016 r.

Szanowni beneficjenci projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W Regulaminie Projektu 2014 - 2016 - tekst jednolity (wersja 2.0) z dnia 28.12.2015 r. zmianie ulega zapis dotyczący czasu realizacji inicjatyw - pkt. V, który otrzymuje brzmienie:

"Inicjatywy, można realizować:

  • w 2014 roku (od 1 września do 15 grudnia 2014 r.)
  • w 2015 roku (od 1 kwietnia do 15 grudnia 2015 r.)
  • w 2016 roku (od 1 kwietnia do 15 października 2016 r.)

Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne, jednak nie mogą trwać:

  • w 2014 roku krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni,
  • w 2015 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni,
  • w 2016 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni."

Wyjaśnienie zmiany:

Ponieważ w Regulaminie Projektu 2014 - 2016 z dnia 28.12.2015 r. wersja 2.0, w punkcie V nie określono górnej granicy czasu trwania inicjatyw, a zapisy załącznika do Umowy dotacji z MRPiPS z dnia 09.09.2014 r. szczegółowo czas trwania inicjatyw określają, należało ten zapis wprowadzić.