Szanowni Państwo,

w związku z analizą odwołań od oceny formalnej oraz trwającym równolegle procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że:

- do 8 kwietnia 2016 roku, zostanie opublikowana lista rankingowa;

- wszystkie działania zaplanowane od 1 kwietnia 2016 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko - jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 kwietnia 2016 roku zostaną uznane za kwalifikowalne;

- w przypadku wpływu powyższej sytuacji na harmonogram działań danej inicjatywy która zaczyna się od 1 kwietnia 2016 roku, będzie możliwość przed podpisaniem umowy, przesunięcia harmonogramu inicjatywy o tą ilość dni, które będą niezbędne do osiągnięcia założonych celów i działań z uwzględnieniem zapisów regulaminu.

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski, które zawierają adnotację „do poprawy” wymagają wyjaśnień i uzupełnień w formularzu wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, których to dotyczy, otrzymają wiadomość e-mail o konieczności dokonania korekty i ponownym wysłaniu wniosku.

Lista wniosków po dokonanej ocenie formalnej.

Ocena formalna złożonych wniosków w ramach konkursu realizowanego w 2016 r.

Szanowni beneficjenci projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W Regulaminie Projektu 2014 - 2016 - tekst jednolity (wersja 2.0) z dnia 28.12.2015 r. zmianie ulega zapis dotyczący czasu realizacji inicjatyw - pkt. V, który otrzymuje brzmienie:

"Inicjatywy, można realizować:

  • w 2014 roku (od 1 września do 15 grudnia 2014 r.)
  • w 2015 roku (od 1 kwietnia do 15 grudnia 2015 r.)
  • w 2016 roku (od 1 kwietnia do 15 października 2016 r.)

Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne, jednak nie mogą trwać:

  • w 2014 roku krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni,
  • w 2015 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni,
  • w 2016 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni."

Wyjaśnienie zmiany:

Ponieważ w Regulaminie Projektu 2014 - 2016 z dnia 28.12.2015 r. wersja 2.0, w punkcie V nie określono górnej granicy czasu trwania inicjatyw, a zapisy załącznika do Umowy dotacji z MRPiPS z dnia 09.09.2014 r. szczegółowo czas trwania inicjatyw określają, należało ten zapis wprowadzić.

Szanowni beneficjenci projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”:

z przyczyn technicznych w udostępnionym formularzu wniosku wystąpił błąd w części III formularza, pkt. 3 źródła finansowania. Błąd polegał na:

1. W pkt. 3.2 znajdował się mylący komentarz o poziomie dofinansowania.

2. W pkt. 3.4 i 3.5 znajdowała się błędna formuła, którą poprawiono.

Błąd ten został usunięty w dniu 25 stycznia 2016 roku.
W związku z powyższym prosimy wszystkich beneficjentów o ponowne pobranie formularza wniosku w wersji: Formularz wniosku o dofinansowanie na 2016 rok – wersja FIO/2016_01/AAO_PIL/05.

Wszystkie osoby, które przystępują do wypełnienia formularza wniosku prosimy o sprawdzenie czy działa on w sposób prawidłowy. W związku ze zgłaszanymi problemami przy wypełnianiu wniosku, szczególnie brakiem możliwości zapisu wprowadzonej w formularz treści, prosimy niezwłocznie zaktualizować program obsługujący pliki PDF

Plik  PDF  ma  możliwość  w  dowolnym  momencie  zapisania  wprowadzonych  danych  i  powrotu  do  edycji w innym czasie - aby  zapobiec  utracie  danych,  należy  zapisywać  wprowadzone  dane  z  przyjętą  przez  siebie częstotliwością  (zaleca  się  zapisywanie  pliku  co  15  minut). Formularz  wniosku  został  przygotowany  w formacie PDF - do  odczytu  tego  typu  pliku,  służy  program - Adobe Reader,  który  jest  bezpłatny -można go ściągnąć ze strony internetowej pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Za wszelkie utrudnienia i komplikacja przepraszamy wszystkich wnioskodawców.