Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł.

Realizacja inicjatyw, które nie mogą być krótsze niż 60 dni, mogą być realizowane od 1 kwietnia do 15 października 2016 r. Aby otrzymać dotację na ich realizację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016 roku do godziny 15:00.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

 • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, koordynator: Renata Ukowska, tel. (14) 681 90 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny „SMK”, koordynator: Stanisław Baska, tel. 607 560 016, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Generator Inspiracji, koordynator: Marta Żurek, tel. 504 015 202, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”
jest  dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dokumenty obowiązujące od 2016 roku:

Formularz wniosku o dofinansowanie na 2016 rok - WERSJA AKTUALNA (poprawiona)
Regulamin projektu na 2016 rok

Zgodnie z założeniami projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich organizacji, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw. 

Obecność na spotkaniu przedstawicieli instytucji/podmiotu/grupy nieformalnej (maksymalnie 3 osób) jest obowiązkowa - dopuszczone jest wzięcie udziału w spotkaniu w innym terminie, które nie obejmuje powiatu, na którym dana inicjatywa jest realizowana - wówczas taką obecność należy zgłosić do Operatora organizującego spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań dla powiatów:

 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko–sędziszowskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 2 czerwca 2015 r. (wtorek), w godz. 16.00 - 18.00 w sali narad Powiatu Tarnobrzeskiego (ul. 1 Maja 4, I piętro).  
 • przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 12 czerwca 2015 r. (piątek), w godz. 13.30 - 15.30 w sali narad  Powiatu Jarosławskiego, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17,
 • niżańskiego, leżajskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 11 czerwca 2015 r. (czwartek), w godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" (Nisko, ul. Rzeszowska 42).
 • dębickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego - spotkanie odbędzie się:

  dla przedstawicieli organizacji z powiatu dębickiego i jasielskiego - w dniu: 14.05.2015 roku (czwartek) o godzinie 17:00 pod adresem - sala szkoleniowa Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu 39-200 Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro pok. 18 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30,

  dla przedstawicieli organizacji z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego - w dniu: 15.05.2015 roku (czwartek) o godzinie 17:30 pod adresem – Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy (pow. brzozowski), 36-200 Brzozów, Przysietnica 198 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30,

Operatorzy programu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informują, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w II edycji naboru wniosków tj. w 2015 roku. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych zostało 538 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 109 inicjatyw.

 

Lista rankingowa (znajdująca się w załączniku) zawiera pięć ewidencji:

 • „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania z propozycją kwot Komisji Oceny Inicjatyw;
 • „Wniosek pozostawiony do dalszego, indywidualnego rozpatrzenia” - to lista, na której znajduje się wniosek, który ze względu na specyfikę zaplanowanych działań wymagana dalszego procedowania;
 • „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów;
 • „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
 • „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

 

Jednocześnie informujemy, że:

 • wszystkie działania i koszty inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie i realizowane są od 1-go kwietnia 2015 roku, zostaną uznane za kwalifikowalne - w tym przypadku, należy także pamiętać o spełnieniu warunków promocji opisanych w regulaminie punkt XI.2;
 • w wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Inicjatyw zgłosiła szereg uwag związanych z poszczególnymi inicjatywami, które rekomendowane są do dofinansowania. Uwagi te, zostaną przesłane do poszczególnych wnioskodawców w celu dokonania aktualizacji wniosków i realizacji dalszych procedur tj. podpisania umów i wypłaty środków.

W związku z zakończoną oceną formalną Inicjatyw złożonych w ramach II edycji projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", Operatorzy przedstawiają stanowisko, niezbędne w zrozumieniu toku postępowania, związanego z tym procesem.

 

Ocena formalna, to proces, który weryfikuje czy uwarunkowania określone w poszczególnych punktach "Regulaminu Projektu 2014 - 2016" (dalej: regulamin) zostały spełnione. Kryteria te weryfikowane były na podstawie karty oceny formalnej, stanowiące załącznik do regulaminu - regulamin wraz z załącznikami był publicznie dostępny dla zainteresowanych.

Mając to na względzie, Operatorzy dokonali oceny poszczególnych Inicjatyw biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek (zgodnie z punktem IV Regulaminu Projektu) - co należy interpretować, że wnioskodawca/realizator nie złożył więcej niż jeden wniosek zarówno członek grupy nieformalnej/samopomocowej jak i organizacji pozarządowej.

2. Wniosek został złożony w wymagalnym terminie przedstawionym w ogłoszeniu o naborze wniosków i jest kompletny - co należy interpretować, że wersja elektroniczna wniosku wpłynęła na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny 15:00 z uwzględnieniem 5 minut tolerancji.

3. Wniosek został złożony zgodnie z procedurami zawartymi w Regulaminie Projektu, w tym zwłaszcza na właściwych formularzach - co należy interpretować, że wniosek Inicjatywy został złożony w wersji elektronicznej w formularzu w pliku PDF, który był dostępny na stronie internetowej projektu, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - kryterium nadrzędne, którego złamanie powodowało negatywną ocenę formalną. W tym przypadku stosowano również kryterium podrzędne, jakim były „oczywiste omyłki pisarskie”, „skan wniosku” oraz „nieprawidłowe sumowanie kolumn w pozycjach budżetowych” - w tym przypadku ocena formalna była pozytywna pod warunkiem dokonania stosownych poprawek (warunek łączny).

4. Wnioskodawca spełnia warunki udziału w Konkursie (zgodnie z punktem IV Regulaminu Projektu) - co należy interpretować, że Wnioskodawca posiada status osoby prawnej lub fizycznej z uwzględnieniem zapisów szczegółowych ujętych w tym punkcie regulaminu. Operatorzy mając wątpliwości, co do statusu danego wnioskodawcy, oceniali pozytywnie pod kątem formalnym daną Inicjatywę pod warunkiem dostarczenia stosownego dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku.

5. Inicjatywa jest adresowana do społeczności województwa podkarpackiego, a siedziba (adres) Wnioskodawcy (organizacji/grupy nieformalnej/samopomocowej) znajduje się na obszarze objętym Konkursem przez Operatorów - co należy interpretować, że zarówno Wnioskodawca jak i odbiorcy posiadają siedzibę/zamieszkują teren województwa podkarpackiego.

6. Harmonogram realizacji Inicjatyw i wydatkowania Dotacji, zostały przedstawione zgodnie z punktem V Regulaminu Projektu - co należy interpretować, że realizacja inicjatywy (w konsekwencji wydatkowanie dotacji) nie może być realizowana poza datami granicznymi w terminie od 1 kwietnia 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku oraz, że inicjatywa nie może być krótsza niż 60 dni, a dłuższa niż 180 dni - w tym miejscu należy zauważyć, że kryterium nadrzędnym, jest data graniczna, która bezwzględnie musiała zostać zachowana przy planowaniu inicjatywy - jej naruszenie w jakikolwiek sposób, powodowało odrzucenie wniosku bez możliwości poprawiania. Kryterium podrzędnym w tym przypadku, był okres realizacji, który miał jednoznacznie wskazywać, jak długo ma trwać inicjatywa - kryterium to było oceniane w kategoriach zachowania tej zasady i z uwzględnieniem zapisów kryterium nadrzędnego (warunek łączny). Naruszenie kryterium podrzędnego powodowało odrzucenie wniosku bez możliwości poprawiania z wyjątkiem sytuacji, gdy ilość dni kalendarzowych wynikających z „budowy” kalendarza w okresie większym niż 180 dni, była wyższa o 4 i gdy zostały zachowane zapisy wymagane dla kryterium nadrzędnego (warunek łączny) - w innych przypadkach, wniosek był odrzucany pod kątem formalnym. Interpretacja taka, uwarunkowana jest w myśl zasady „dla dobra beneficjenta” - kryterium podrzędne nie wpływało w żaden sposób na kwalifikowalność działań i kosztów, gdyż ma ono charakter zabezpieczenia się przed realizacją krótko i długo terminowych działań, które nie są spójne z założeniami mikroprojektów,

7. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo sporządzony (zgodnie z punktem VI Regulaminu Projektu), w szczególności nie zawiera błędów rachunkowych np. w wyliczeniu wkładu własnego - co należy interpretować, że budowa budżetu zawiera kryteria, szczegółowo opisane we wskazanym punkcie - dotyczy następujących zagadnień - kryteria nadrzędne: kwota i wykorzystanie dotacji, okres wykorzystania środków, wyłączenie z przeznaczenia jej na prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość i rodzaj środków własnych, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, rodzaje kosztów - kryteria podrzędne: koszty administracyjne - w tym miejscu należy zauważyć, że ocena ta była również dokonywana z uwzględnieniem wagi danego kryterium, tj. w przypadku naruszenia kryterium nadrzędnego, ocena formalna byłą negatywna, a w przypadku naruszenia kryterium nadrzędnego, ocena formalna była oceną pozytywną z uwzględnieniem dokonania poprawek w tym zakresie (warunek łączny).

8. Kwota wnioskowanej dotacji nie jest mniejsza niż 2.000 zł i nie przekracza 5.000 zł - co należy interpretować, że kwota dotacji (nie całej Inicjatywy) nie może wyjść poza wskazane ramy finansowe.

9. Organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 10% wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub/i niefinansowego - co należy interpretować, że wnioskodawca/realizator zaplanował i wniesie do realizacji inicjatywy 10% wkładu własnego w postaci finansowej lub/i niefinansowej.

 

Bazując na tym, Operatorzy dokonali oceny formalnej wszystkich złożonych w ramach II edycji wniosków, publikując listę oceny formalnej, w której zamieszczono wnioski z uwzględnieniem następujących warunków:

- „przyjęty” - co należy interpretować, że wniosek został przekazany do dalszej oceny merytorycznej;

- „odrzucony” - co należy interpretować, że wniosek nie został przekazany do dalszej oceny merytorycznej w następstwie nie zachowania jakiejkolwiek z zasad wskazanych powyżej;

- „do poprawy” - co należy interpretować, że wniosek posiada status wniosku „przyjęty” i został przekazany do dalszej oceny merytorycznej warunkowo, po dokonaniu poprawek z uwzględnieniem wyjątków nie naruszających kryteriów nadrzędnych oceny formalnej;

- „oferent zrezygnował” - co należy interpretować, że nie został przekazany do dalszej oceny merytorycznej w następstwie wycofania się wnioskującego z chęci realizacji Inicjatywy.

 

Nie jest to jednak ocena ostateczna, gdyż zgodnie z Regulaminem Projektu ocena formalna prowadzona jest również na etapie oceny merytorycznej: "[...] na etapie oceny merytorycznej eksperci mogą również wskazać na wady formalne wniosku. W takiej sytuacji wniosek nie podlega ocenie merytorycznej i jest odrzucany z przyczyn formalnych. O ostatecznym kształcie budżetu Inicjatywy decydują KO, składająca się z Operatorów. W decyzji uwzględnia się uwagi Ekspertów [...]"

 

Operatorzy, formułując zapisy regulaminu oraz powyższą interpretację kierowali się następującymi przesłankami:

- zapisami regulaminu - punkt XII.2 - „Wszelkie aspekty/obszary/zagadnienia, które nie reguluje niniejszy regulamin, mogą być interpretowane przez Operatorów, poprzez odniesienie do innych dokumentów/regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa Prawo o stowarzyszeniach/fundacjach, Kodeks Cywilny i innych (merytorycznie uzasadnionych).”

- założeniami mikroprojektów nałożonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. szeroko rozumiana edukacja obywatelska, osób i organizacji, którzy zaczynają tą aktywność i nie posiadają doświadczenia w tym zakresie.