Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować rozwój młodej organizacji, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na organizację wystawy artystycznej?. 24 lutego 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”.

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

W 2020 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 200 000,00 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);


W roku 2020 przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka - „Wydarzenie”, składane na formularzu: „WYDARZENIE”. Poprzez ścieżkę „Wydarzenie” rozumiemy inicjatywę, której przygotowanie i realizacja nie wymaga dłuższego nakładu czasu niż jeden miesiąc, a realizacja zakłada 2-3 podstawowe działania prowadzące do finalnego działania, np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; przygotowanie wieczoru autorskiego lokalnego poety, pisarza; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne. Ścieżka jest kierowana do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.

II ścieżka, skierowana tylko do młodych organizacji - „Plan Rozwoju Organizacji”, składany na formularzu plan rozwoju organizacji (PRO). Plan rozwoju organizacji będzie zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji (MO), proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań.

Czas realizacji:
• Wydarzenie musi być zrealizowane w okresie od 01.06.2020 r. do 31.10.2020r., i powinno odbyć się w przeciągu jednego miesiąca.
• Plan rozwoju organizacji – inicjatywa musi być zrealizowana w okresie od 01.06.2020 r. do 31.10.2020r., a działania nie mogą być jednorazowe i muszą tworzyć spójną całość w całym okresie realizacji inicjatywy

 

 

W załączeniu publikujemy listy rankingowe po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019

Listy zawierają:

  1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.
  3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
Lista rankingowa FIO - projekty dofinansowane
Lista rankingowa FIO - projekty rezerwowe
Lista rankingowa FIO - projekty odrzucone