Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu są spotkania informacyjno-promocyjne, które prowadzą operatorzy projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

  • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno - operator odpowiedzialny: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 90 30

  • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego - operator odpowiedzialny: Fundacja Fundusz Lokalny „SMK”, Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, tel. 607 560 016

  • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl - operator odpowiedzialny: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. 790 688 622(15) 841 13 31

  • łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego - operator odpowiedzialny: Fundacja Generator Inspiracji, Futoma 168, 36-030 Błażowa, tel. (17) 230 13 90

 

Formularz wniosku i regulamin

 

Formularz wniosku o dofinansowanie na 2015 rok
Regulamin projektu na 2015 rok
Załącznik nr 1 do "Regulaminu projektu 2015" - karta oceny formalnej - plik PDF
Załącznik nr 2 do "Regulaminu projektu 2015" - karta oceny merytorycznej - plik PDF
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich - formularz w pliku DOC
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę samodzielnie - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę pod auspicjami organizacji pozarządowej oraz dla młodych organizacji pozarządowych - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych - plik DOC
Oświadczenie wkładu własnego partnera/darczyńcy / realizatora - plik DOC
Porozumienie wolontariackie FIO - plik DOC
Dziennik pracy wolontariackiej - plik DOC
Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w inicjatywie - plik DOC
Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć/ zgoda na wykorzystanie wizerunku - plik DOC

Promocja

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji Inicjatyw dofinansowanych w ramach Projektu, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, środki trwałe itp., powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem:


Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu, którego wzór znajduje się poniżej. W przypadku braku stosownej informacji i loga na wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze środków Dotacji, związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Logo programu - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - plik JPG

Dokumenty projektowe - regulamin i wniosek 

  • "Regulamin projektu 2014-2016" - podstawowy dokument założeń projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który reguluje wszelkie kwestie związane z jego realizacją. Wnioskodawcy, chcący ubiegać się o wsparcie w ramach projektu, powinni zaznajomić się szczegółowo z jego treścią.
  • Załączniki do "Regulaminu projektu 2014-2016": 1. Karta Oceny Formalnej, 2. Karta Oceny Merytorycznej, 3. Wzory umów Operatora z Wnioskodawcami (grupą nieformalną działającą samodzielnie, grupą nieformalną działającą pod auspicjami organizacji pozarządowej, młodej organizacji pozarządowej) wraz z dodatkowymi dokumentami - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wnioskodawców, 4. Wzór sprawozdania
  • "Formularz wniosku o dofinansowanie w konkursie" - formularz wniosku tzw. aktywny PDF. Aby móc uzupełniać formularz, w systemie operacyjnym powinnien znajdować się program do przeglądania plików w tym formacie