Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu są spotkania informacyjno-promocyjne, które prowadzą operatorzy projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

 • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno - operator odpowiedzialny: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 90 30
 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego - operator odpowiedzialny: Fundacja Fundusz Lokalny „SMK”, Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, tel. 607 560 016
 • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl - operator odpowiedzialny: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. (15) 841 13 31
 • łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego - operator odpowiedzialny: Fundacja Generator Inspiracji, Futoma 168, 36-030 Błażowa, tel. 667 048 313

Szczegółowy harmonogram spotkań, znajduje się poniżej - harmonogram ułożony został alfabetycznie w podziale na powiaty. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Działania w projekcie

Wydarzenia wspólne dla roku 2014, 2015 i 2016 

ETAP I 

OGŁOSZENIA NABORU DO KONKURSU NA MIKRODATACJE - do wiadomości mieszkańców zostanie podana informacja o konkursie na mikrodotacje. W celu nagłośnienia konkursu w każdym z powiatów zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne dla zainteresowanych. Konkurs będzie szeroko promowany na łamach mediów regionalnych. Każda z gmin otrzyma wiadomość o konkursie, podobnie jak każda Lokalna Grupa Działania z terenu województwa podkarpackiego. Zainteresowanym zostanie udostępniony „Regulamin Projektu 2014-2016”, a także materiały pomocne w jego interpretacji. Będą prowadzone konsultacje dla aplikujących do konkursu. 

ETAP II 

OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW - powołana niezależna komisja ekspertów dokona oceny wniosków. Eksperci dokonają oceny w oparciu o kartę oceny formalnej i merytorycznej. Do wiadomości wnioskodawców zostaną podane wyniki oceny. W następnej kolejności z zwycięzcami zostaną podpisane umowy o przekazaniu mikrodotacji. 

ETAP III 

SZKOELNIE DLA PRZEDSTAWICIELI ZWYCIĘSKICH ORGANIZACJI I GRUP, REALIZACJA, MONITORING I ROZLICZENIE INICJATYW. 

Dla zwycięzców konkursu zostanie przeprowadzone 4-godznne szkolenie, podczas którego uczestnicy zostaną poinformowani jak realizować, monitorować i rozliczać Inicjatywy podczas cyklu projektowego. W każdej z Inicjatyw 2-krtonie zostanie przeprowadzony monitoring, minimum 2 razy w formie elektronicznej, telefonicznej bądź osobistej. Ponadto będzie prowadzona ewaluacja Inicjatyw. 

Na zakończenie realizacji projektu, tj.: w roku 2016 zaplanowano przeprowadzenie: 

KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ projekt dla przedstawicieli sektora NGO. Celem konferencji będzie prezentacja osiągniętych wyników w celu popularyzacji sensowności podejmowanego działania na rzecz rozwoju kapitału społecznego, wzmacniania aktywności obywatelskiej oraz nawiązywania partnerstw.

Czas realizacji Inicjatyw

Inicjatywy, można realizować:

 • w 2014 roku (od 1 września do 15 grudnia 2014 r.)
 • w 2015 roku (od 1 kwietnia do 15 grudnia 2015 r.)
 • w 2016 roku (od 1 kwietnia do 15 października 2016 r.)

Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne, jednak nie mogą trwać:

 • w 2014 roku krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni,
 • w 2015 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni,
 • w 2016 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni.

Pula na mikrodotacje

Łączna pula na mikrodotacje w całym Projekcie wynosi: 1.528.300 zł, z czego w poszczególnych latach zostanie przyznane dofinansowanie na realizację Inicjatyw na kwotę:

 • w 2014 roku: 527.000 zł
 • w 2015 roku: 500.650 zł
 • w 2016 roku: 500.650 zł

Czas realizacji projektu

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” trwa od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.


Operatorzy projektu:

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


O projekcie „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”

„Tu jest moja Ameryka”, ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie. A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuje działania na rzecz mojej okolicy. Rozwijam siebie, rozwijam swoje środowisko. Chcę tu mieszkać. Tworzę INICJATYWY LOKALNE! I powiedzieć wówczas z dumą i pewnością siebie, np. „Tu są moje Bieszczady”. 

Poprzez projekt, pt.: „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” mieszkańcom województwa podkarpackiego chcemy pokazać, że aktywność na rzecz swojego środowiska, swoich zainteresowań może być pożyteczna. Promujemy postawę proaktywną, sprzyjającą odpowiadaniu na palące lokalne problemy, zakładającą uczenie się od siebie nawzajem oraz wzrost kompetencji w byciu aktywnym mieszkańcem swojej miejscowości. Stwarzamy przestrzeń dla tworzenia kapitału społecznego województwa podkarpackiego przez mieszkańców dla mieszkańców. W projekcie uczymy, doradzamy, konsultujemy i dofinansowujemy Inicjatywy Lokalne.

Co i dla kogo?

Trzon projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” stanowią cztery organizacje z województwa podkarpackiego: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Fundacja Fundusz Lokalny SMK. 

Głównym celem projektu jest wzrost do 2016 roku wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw przez min 600 osób i 220 organizacji pozarządowych, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego. 

Projekt jest skierowany do młodych, rozwijających się organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18-ście miesięcy, a których roczny budżet za ostatnie 12 miesięcy, nie przekracza 25 tys. zł), a także do grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego (minimum 3 osobowych), które realizują działania w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” 3-krotnie na przestrzeni lat, tj. 2014 r., 2015 r. 2016 r. odbędzie się nabór do konkursu na pozyskanie przez w/w podmioty mikrodotacji, na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Dokonamy wyboru najlepszych Inicjatyw, przeprowadzimy szkolenia dla przedstawicieli zwycięskich Inicjatyw. Będziemy wspierać zwycięzców na każdym etapie realizacji mikrodotacji. 

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” umożliwia mieszkańcom podejmować różnego rodzaju działania, projekty, pomysły, czy też inicjatywy, które mogą spowodować zmianę procesów w otoczeniu lokalnym, tworzenie klimatu do integracji czy też motywowanie do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego. To właśnie te, realizowane przez mieszkańców, dają najlepsze rezultaty, gdyż są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. 

Mieszkańcy rzadko sięgają po środki zewnętrzne na realizację sowich pomysłów/planów. Powstrzymują ich skomplikowane procedury aplikowania o środki, trudności w opracowaniu wniosku o dotację, wykazanie wkładu własnego, trudności związane z rozliczaniem projektu, ubogie środowisko lokalne, etc. Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” pokazuje inną drogę - współpracę obywateli na rzecz dobra wspólnego i wykorzystanie wspólnego, pozytywnego doświadczenia.