Pytanie 1: Czy projekt może obejmować swym działaniem osoby zamieszkujące gminy należące do województw sąsiednich?

Odp.: Inicjatywy realizowane w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" muszą być skierowane do osób zamieszkujących województwo podkarpackie. Nie wyklucza to osób przebywających na terenie naszego województwa, którzy przebywają tu czasowa np. uczniów, studentów, pracowników w delegacjach itp. a chcą uczestniczyć w realizowanych działaniach otwartych np. wystawach, koncertach, imprezach. W przypadku kiedy organizujemy np. kursy, szkolenia lub wyjazdy, wnioskodawcy są zobowiązaniu przy rekrutacji uczestników do weryfikacji czy dana osoba zamieszkuje teren województwa podkarpackiego. Pośrednio odbiorcami waszych inicjatyw również mogą być mieszkańcy innych województw, w przypadku kiedy Inicjatywa dotyczy działań promocyjnych np. zostanie wypracowana w wersji elektronicznej  mapa, ulotka  lub  publikacja i zostanie umieszczona na stronach internetowych sąsiednich samorządów czy organizacji z sąsiednich województw.ować swym działaniem osoby zamieszkujące gminy należące do województw sąsiednich.

Pytanie 2: Czy w formularzu wniosku można dodać więcej wierszy w budżecie ?

Odp.: Nie, formularz wniosku jest edytowalny tylko w określonych obszarach.

Pytanie 3: Czy szkoła może być Patronem?

Odp.:Zgodnie z regulaminem projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” oraz zgodnie z art. 3 ust. 3 UoDPPioW szkoła nie może być Patronem Inicjatywy.


Pytanie 4: Czy grupa nieformalna/samopomocowa lub młoda organizacja może przeznaczyć dotację na zakup środka trwałego lub remont pomieszczenia lub budowę np. altany przy Gminnym Domu Kultury?

Odp.: Zakupy/ remonty realizowane w ramach Inicjatyw muszę wypływać z diagnozy potrzeb, celu i zaplanowanych działań. W ramach projektu dopuszczalny jest zakup sprzętu, użądzeń (np. wyposażenia siłowni, laptopa, gablot wystawienniczych, itp.) do kwoty jednostkowej w wysokości do 3,5 tys. zł.  Więcej informacji znajduje się w Regulaminie PIL 2017- Roz. VI Środki finansowe na realizację Inicjatyw.

Pytanie 5: Czy o dotację może ubiegać się oddział terenowy organizacji o zasięgu ogólnopolskim?

Odp.: O dotację mogą ubiegać się podmioty posiadające uregulowany status prawny w woj. podkarpackim. Co oznacza, z ubiegania się o dotację wyłączone są oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie PIL 2017- Roz. IV Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

Pytanie 6: Czy młoda organizacja (istniejąca nie dłużej niż 30 m-cy na dzień złożenia wniosku) może złożyć wniosek w imieniu własnym oraz w imieniu grupy nieformalnej.

Odp.: Zgodnie z regulaminem konkursu jeden podmiot może złożyć 1 wniosek dedykowany swoim potrzebom. W kwestii objęcia patronatem grupy nieformalnej/ samopomocowej "młoda organizacja" może złożyć 1 wniosek na realizację własnych potrzeb i wiele wniosków w imieniu grup nieformalnych/ samopomocowych. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie PIL 2017- Roz. IV Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

Pytanie 7: Czy jedna organizacja może objąć patronatem dwie grupy nieformalne/samopomocowe?

Odp.: Tak, jedna organizacja może być Patronem dla wielu grup nieformalnych/samopomocowych. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie PIL 2017- Roz. IV Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

Pytanie 8: Czy Patron użyczający osobowości prawnej musi posiadać swoją siedzibę na terenie gminy, gdzie będzie realizowany projekt?

Odp.: Zgodnie z założeniami - projekt skierowany jest do mieszkańców i organizacji z terenu województwa podkarpackiego. Oznacza to, że Patronem może być organizacja, która ma swoją siedzibę na terenie woj. podkarpackiego.

Pytanie 9: Kto może tworzyć grupę nieformalną/samopomocową?

Odp.: Grupę nieformalną/ samopomocową mogą utworzyć 3 pełnoletnie osoby, posiadające swój adres zamieszkania na terenie woj. podkarpackiego. Co ważne grupy nie formalnej/samopomocowej nie mogą tworzyć osoby pełniące funkcje w zarządach stowarzyszeń bądź fundacji. Grupę nieformalną/samopomocową mogą utworzyć osoby będące członkami stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych itp.

Pytanie 10: Czy Koło Gospodyń Wiejskich może stworzyć grupę nieformalną/samopomocową?

Odp.: Jeśli KGW nie jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to nawet koniecznym jest, aby osoby tworzące KGW utworzyły grupę nieformalną, a następnie zwróciły się do lokalnej organizacji o Patronat nad Inicjatywą.

Pytanie 11: Czy na terenie prywatnym grupa nieformalna/samopomocowa bądź młoda organizacja mogą wybudować altankę lub boisko do piłki siatkowej, etc.

Odp.: Wszelkie przedsięwzięcia zawiązane z inwestycją w terenie nie mogą być realizowane na terenach prywatnych. Mogą być realizowane na terenie gminnym bądź fundacji, stowarzyszenia przekazanym podmiotowi realizującemu Inicjatywę za pomocą umowy użyczenia, ze wskazaniem na cel Inicjatywy.

Pytanie 12: Jak młoda organizacja ma wpisać we wniosku np. zakup sprzętu komputerowego jeśli inicjatywa ma trwać min. 2 miesiące. Czy Inicjatywa na rozwój organizacji musi dotyczyć dodatkowych działań?

Odp.: Każdy zakup musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności. Wniosek taki należy zaplanować jako rozwój danej organizacji poprzez zakup  wyposażenia, z uwzględnieniem działań jakie będą realizowane przez młodą organizację. Jeżeli organizacja spełnia wymagania zawarte w pkt IV  regulaminu projektu, może ubiegać się o przyznanie dotacji  na swój rozwój (zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego; podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy; częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; poszerzenie zakresu świadczonych usług; opracowanie merytorycznych planów rozwoju  (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że koszt planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.