Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt jest kontynuacją działania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2016,  działania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w latach 2017-2019.

W ramach projektu zaplanowaliśmy przeznaczyć środki na działania lokalne w 2020 roku, w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego. Planujemy również wesprzeć Realizatorów mini-dotacji monitoringiem, szkoleniami specjalistycznymi i doradztwem związanym z realizacją inicjatyw.


Celem projektu jest: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw poprzez grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode  organizacje pozarządowe z terenu woj. podkarpackiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez: udzielenie w/w podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego  i finansowego.


Realizacja projektu:
- Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej i merytorycznej, formularza wniosku).
- Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację.
- Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw.
- Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.
- Rozliczenie Projektu.

 

W tym roku przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka - „Wydarzenie” - np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne.
Kwota dofinansowania jednej inicjatywy do 3 000 złotych.
Ścieżka ta kierowana jest do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.

II ścieżka (skierowana tylko do młodych organizacji) - „Plan Rozwoju Organizacji”.
Będzie on zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji, proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań.
Kwota dofinansowania jednej inicjatywy od 2 000 do 5 000 złotych.

 

Uczestnicy i odbiorcy:
- młode organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekroczył 25 tys. zł;
- grupy samopomocowe traktowane jako dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków;
- grupy nieformalne nie mniej niż trzy osobowe, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej;
- patroni - to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna lub samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;
- obywatele/ mieszkańcy województwa podkarpackiego - osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.

Czas przewidziany na realizację inicjatyw: 1 czerwca 2020r.  -  31 października 2020r.

Wnioski należy składać tylko w wersji elektronicznej w terminie od 24 lutego do 23 marca 2020 roku do godziny 16:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.