Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030, NOWEFIO 2021 .

Projekt jest kontynuacją działania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014- 2016,  działania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w latach 2017- 2020.

W ramach projektu zaplanowaliśmy przeznaczyć środki na działania lokalne w 2021 roku, w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego. Planujemy również wesprzeć Realizatorów mini- dotacji monitoringiem, szkoleniami specjalistycznymi i doradztwem związanym z realizacją inicjatyw.


Celem projektu jest: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw poprzez grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode  organizacje pozarządowe z terenu woj. podkarpackiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez: udzielenie w/w podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego  i finansowego.


Realizacja projektu:          

- Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej i merytorycznej, formularza wniosku).         
- Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację.         
- Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw.
- Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.         
- Rozliczenie Projektu.

 

W tym roku przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

 O dotację można ubiegać się według jednej ze ścieżek:


ŚCIEŻKA I. ODDOLNE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW- są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4.000,00 zł. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.


ŚCIEŻKA II. ŚCIEŻKA ROZWOJU DLA MŁODYCH ORGANIZACJI „ROZWÓJ MŁODEJ ORGANIZACJI”- Inicjatywy będą dofinansowywane do 9.000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.


ŚCIEŻKA III. WYGRAJ W TYSIĄCA – CEL MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” - są to lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Będą to inicjatywy do kwoty 1.000,00 zł. Ścieżka będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rozstrzygać Konkurs będziemy raz w miesiącu. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 27 mikrodotacji rocznie.

ŚCIEŻKA IV. MIKRODOTACJE BRANŻOWE - są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „Prawo dla obywatela”, „Ścieżka ekologiczno - przyrodnicza”, „Moje miejsce”, „Ścieżka przeciwdziałania skutkom Covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6.000,00 zł. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.

 

Uczestnicy i odbiorcy:      
młode organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekroczył 30 tys. zł;        
grupy nieformalne nie mniej niż trzy osobowe, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej;      
patroni - to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;      
- obywatele/ mieszkańcy województwa podkarpackiego - osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.