Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019 dla 141 lokalnych społeczności zamieszkujących woj. podkarpackie, poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla 141 organizacji pozarządowych (młoda organizacje/patron).

Realizacja projektu:
- Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej i merytorycznej, formularza wniosku).
- Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację.
- Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw.
- Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.
- Rozliczenie Projektu.


Mikrodotacje na realizację inicjatyw:

Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni.
Inicjatywa niejednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi:
- w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł
- w przypadku inicjatywy niejednorazowej – od 2 do 5 tys. zł

Wkład własny - minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy


- Limit środków przeznaczonych na dotację: 350 000 zł

Uczestnicy i odbiorcy:
- młode organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekroczył 25 tys. zł;
- grupy samopomocowe traktowane jako dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków;
- grupy nieformalne nie mniej niż trzy osobowe, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania
w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej;
- patroni - to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna lub samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;
- obywatele/ mieszkańcy województwa podkarpackiego - osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.