Formularz wniosku i regulamin

 

Formularz wniosku o dofinansowanie na 2015 rok
Regulamin projektu na 2015 rok
Załącznik nr 1 do "Regulaminu projektu 2015" - karta oceny formalnej - plik PDF
Załącznik nr 2 do "Regulaminu projektu 2015" - karta oceny merytorycznej - plik PDF
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich - formularz w pliku DOC
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę samodzielnie - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę pod auspicjami organizacji pozarządowej oraz dla młodych organizacji pozarządowych - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych - plik DOC
Oświadczenie wkładu własnego partnera/darczyńcy / realizatora - plik DOC
Porozumienie wolontariackie FIO - plik DOC
Dziennik pracy wolontariackiej - plik DOC
Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w inicjatywie - plik DOC
Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć/ zgoda na wykorzystanie wizerunku - plik DOC

Promocja

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji Inicjatyw dofinansowanych w ramach Projektu, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, środki trwałe itp., powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem:


Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu, którego wzór znajduje się poniżej. W przypadku braku stosownej informacji i loga na wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze środków Dotacji, związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Logo programu - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - plik JPG