Operatorzy programu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informują, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w II edycji naboru wniosków tj. w 2015 roku. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych zostało 538 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 109 inicjatyw.

 

Lista rankingowa (znajdująca się w załączniku) zawiera pięć ewidencji:

  • „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania z propozycją kwot Komisji Oceny Inicjatyw;
  • „Wniosek pozostawiony do dalszego, indywidualnego rozpatrzenia” - to lista, na której znajduje się wniosek, który ze względu na specyfikę zaplanowanych działań wymagana dalszego procedowania;
  • „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów;
  • „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
  • „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  • wszystkie działania i koszty inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie i realizowane są od 1-go kwietnia 2015 roku, zostaną uznane za kwalifikowalne - w tym przypadku, należy także pamiętać o spełnieniu warunków promocji opisanych w regulaminie punkt XI.2;
  • w wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Inicjatyw zgłosiła szereg uwag związanych z poszczególnymi inicjatywami, które rekomendowane są do dofinansowania. Uwagi te, zostaną przesłane do poszczególnych wnioskodawców w celu dokonania aktualizacji wniosków i realizacji dalszych procedur tj. podpisania umów i wypłaty środków.