Szanowni beneficjenci projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W Regulaminie Projektu 2014 - 2016 - tekst jednolity (wersja 2.0) z dnia 28.12.2015 r. zmianie ulega zapis dotyczący czasu realizacji inicjatyw - pkt. V, który otrzymuje brzmienie:

"Inicjatywy, można realizować:

  • w 2014 roku (od 1 września do 15 grudnia 2014 r.)
  • w 2015 roku (od 1 kwietnia do 15 grudnia 2015 r.)
  • w 2016 roku (od 1 kwietnia do 15 października 2016 r.)

Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne, jednak nie mogą trwać:

  • w 2014 roku krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni,
  • w 2015 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni,
  • w 2016 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni."

Wyjaśnienie zmiany:

Ponieważ w Regulaminie Projektu 2014 - 2016 z dnia 28.12.2015 r. wersja 2.0, w punkcie V nie określono górnej granicy czasu trwania inicjatyw, a zapisy załącznika do Umowy dotacji z MRPiPS z dnia 09.09.2014 r. szczegółowo czas trwania inicjatyw określają, należało ten zapis wprowadzić.