Drukuj
Odsłony: 4597
Tu jest moje podkarpackie... ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie.
A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuję działania na rzecz mojej okolicy.

Tak powstał partnerski projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Realizatorami projektu są Fundacja Fundusz SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”.  Działanie jest kontynuacją projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014- 2016r. przez Fundację Fundusz SMK wraz z Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacją Generator Inspiracji oraz Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej: www.pozytek.gow.pl).

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizacja projektu:

 

- Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej i merytorycznej, formularza wniosku).

- Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację.

- Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw.

- Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.

- Rozliczenie Projektu.

Mikrodotacje na realizację inicjatyw:

- Minimalny czas trwania inicjatyw - od 2 miesięcy.

- Kwota dofinansowania: od 2.000 do 5.000 zł.

- Wkład własny - minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Limit środków przeznaczonych na dotację: 450 000 zł

Uczestnicy i odbiorcy:

- młode organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekroczył 25 tys. zł;

- grupy samopomocowe traktowane jako dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków;

- grupy nieformalne nie mniej niż trzy osobowe, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania
w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej;

- patroni - to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna lub samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;

- obywatele/ mieszkańcy województwa podkarpackiego - osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.

Planowane rezultaty:

126 osób:

- zwiększy swoje zaangażowanie w realizacje zadań/projektów na rzecz dobra wspólnego/swoich społeczności.

- podniesie swoje umiejętność aplikowania o środki z zewnątrz,

- nabędzie umiejętność opracowania wniosku o dotację,

- nabędzie umiejętność pozyskiwania wkładu własnego,

- nabędzie umiejętność rozliczania dotacji.

- rozwinie umiejętność bycia konkurencyjnym względem innych organizacji bądź grup ze środowiska lokalnego.

48 organizacji:

- zwiększy swoje zaangażowanie w realizacje zadań/projektów na rzecz dobra wspólnego/swoich społeczności

- podniesie umiejętność aplikowania o środki z zewnątrz.

- podniesie umiejętność opracowania wniosku o dotację .

- podniesie umiejętność pozyskania wkładu własnego.

- podniesie umiejętność rozliczania projektu.

- podniesie umiejętność bycia konkurencyjnym względem innych organizacji bądź grup ze środowiska lokalnego.

63 osoby:

- zniwelują bariery o charakterze psychologicznym w zakresie odpowiedzialności za realizowane zadania.