Czym jest inicjatywa lokalna? Ile osób liczy grupa nieformalna? Jakie działania mogą realizować mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej? Gdzie i jak można pozyskać środki finansowe na realizację inicjatywy lokalnej? Czy w ramach konkursu możemy zorganizować dzień naszej miejscowości? Na te i inne pytania, udzielają odpowiedzi podczas spotkań informacyjnych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, operatorzy tego projektu.

Konkurs na pozyskanie dotacji, skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego zrzeszonych w ramach młodych organizacji pozarządowych (funkcjonujących nie dłużej niż 18 miesięcy, których roczny budżet nie przekracza 25 tys.), grup nieformalnych i grup samopomocowych (składających się z minimum 3 osób) wystartował z dniem 29 lipca 2014 r. Operatorzy na zgłoszenia wniosków do konkursu czekają do 20 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00. Wymienione podmioty mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 2.000 do 5.000 zł. Projekty muszą być realizowane od 1 do 3 miesięcy w terminie od 1 września do 15 grudnia 2014 r. 

Przez minione tygodnie, a także najbliższym czasie w całym województwie w poszczególnych powiatach organizowane są spotkania informacyjne. Podczas spotkań osoby zainteresowane konkursem dotacyjnym mogą poznać zasady realizacji konkursu, zapoznać się z regulaminem projektu, a także kartą oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Kluczowym punktem spotkań jest również omówienie formularza wniosku, od aspektów technicznych, po aspekty merytoryczne m.in. w jaki sposób należy go wypełnić. Zainteresowanym prezentowane są również przykłady dobrych praktyk, zaczerpnięte z doświadczeń Ośrodków Działaj Lokalnie realizujących Program „Działaj Lokalnie” opracowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania informacyjne w powiecie: brzozowskim, dębickim jasielskim, krośnieńskim, leżajskim, stalowowolskim, strzyżowskim i w innych miejscowościach województwa podkarpackiego - szczegółowy harmonogram spotkań, znajduje się w zakładacie „Spotkania informacyjne (harmonogram)” na oficjalnej stronie internetowej projektu: podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl - udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Spotkania informacyjne są wstępem do współpracy z mieszkańcami województwa podkarpackiego w ramach Projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Dla pełniejszego wsparcia osób zainteresowanych działalnością społeczną prowadzone są również konsultacje indywidualne wniosków. 

Szczegółowe informacje na temat samego projektu oraz jego zasad można uzyskać na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

  • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 90 30
  • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny „SMK”, Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, tel. 607 560 016
  • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. (15) 841 13 31
  • łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Generator Inspiracji, Futoma 168, 36-030 Błażowa, tel. 667 048 313

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego cele są ze sobą spójne - realizacja założonych działań na terenie województwa podkarpackiego ma wpłynąć na zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz wzmocnienie potencjału III sektora. Partnerem projektu jest Województwo Podkarpackie.


Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Operatorzy projektu:

- Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

- Fundacja Fundusz Lokalny "SMK"

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
"Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

- Fundacja "Generator Inspiracji"