W załączeniu publikujemy listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 - 2023”

Listy zawierają:

Wnioski rekomendowane, są to listy wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania:

ŚCIEŻKA I. ODDOLNE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW

ŚCIEŻKA II. ŚCIEŻKA ROZWOJU DLA MŁODYCH ORGANIZACJI „ROZWÓJ MŁODEJ ORGANIZACJI”

ŚCIEŻKA IV. MIKRODOTACJE BRANŻOWE:

   „Prawo dla obywatela”

   „Ścieżka ekologiczno - przyrodnicza”

   „Moje miejsce”

   „Ścieżka przeciwdziałania skutkom Covid- 19”


Lista rezerwowa wniosków, jest to lista wniosków Ścieżki II „ROZWÓJ MŁODEJ ORGANIZACJI”, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów. 

 

Lista wniosków rezerwowych dla ścieżki II

 

Lista wniosków odrzuconych, jest to lista wniosków, które nie uzyskały wymaganego regulaminem minimalnej oceny, tj. 60%  punktów całej oceny.

 

Lista wniosków odrzuconych

 

Z wnioskodawcami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się koordynatorzy regionów, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o procedurze podpisania umowy oraz z prośbą o korektę wykrytych błędów na etapie oceny formalnej.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 września 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).