Regulamin projektu 
"Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Nakręć się!”

 

Regulamin projektu PIL 2021 – 2023 - wersja 2 - aktualna
Regulamin projektu PIL 2021 – 2023
Formularz wniosku – Ścieżka I „Oddolne inicjatywy mieszkańców”
Formularz wniosku – Ścieżka II „Rozwój młodej organizacji”
Formularz wniosku – Ścieżka III „Wygraj w tysiąca”
Formularz wniosku – Ścieżka IV „Mikrodotacje branżowe”
Karta oceny formalnej - Ścieżka I „Oddolne inicjatywy mieszkańców”
Karta oceny formalnej - Ścieżka II „Rozwój młodej organizacji”
Karta oceny formalnej - Ścieżka III „Wygraj w tysiąca”
Karta oceny formalnej - Ścieżka IV „Mikrodotacje branżowe”
Karta oceny merytorycznej – Ścieżka I „Oddolne inicjatywy mieszkańców”
Karta oceny merytorycznej - Ścieżka II „Rozwój młodej organizacji”
Karta oceny merytorycznej - Ścieżka III „Wygraj w tysiąca”
Karta oceny merytorycznej - Ścieżka IV „Mikrodotacje branżowe”
Wzór umowy dla Młodej Organizacji
Wzór umowy dla Grupy Nieformalnej/ Samopomocowej

 

 Promocja projektu w 2021

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji Inicjatyw dofinansowanych w ramach Projektu,
w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, środki trwałe itp., powinny być opatrzone
w widocznym miejscu nadrukiem:

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.”

oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu NOWEFIO oraz logo NIW-CRSO oraz logo projektu PIL, wzory znajdują się poniżej. Dostępne są one do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem: podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl (logo PIL ) www.niw.gov.pl (logo Programu NO WEFIO oraz logo NIW-CRSO) Loga mogą występować również w formie czarno-białej. W przypadku braku stosownej informacji (nadruk + loga) na wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze środków dotacji, związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Realizatorzy zobowiązani się do stosowania szczegółowych zasad i procedur promocji projektu  PIL 2021-2023 opisanych w dokumentach wykonawczych m.in. niezbędnik realizatora. Operatorzy zastrzegają sobie prawo dodania do formuły nadruku, nazw instytucji (i/lub logo), które zostaną partnerami bądź partnerami regionalnymi projektu, pod warunkiem wniesienia przez nie wkładu finansowego bądź rzeczowego bądź usługowego bądź osobowego oraz udostepnienia przez realizatora miejsca na promocje sponsora w przypadku realizacji wydarzeń publicznych typu piknik, festyn etc.

Pakiet loga >> POBIERZ (zip)