Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej: www.pozytek.gow.pl).

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizacja projektu:
- Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej i merytorycznej, formularza wniosku).
- Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację.
- Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw.
- Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.
- Rozliczenie Projektu.


Mikrodotacje na realizację inicjatyw:
- Minimalny czas trwania inicjatyw - od 2 miesięcy.
- Kwota dofinansowania: od 2.000 do 5.000 zł.
- Wkład własny - minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy
- Limit środków przeznaczonych na dotację: 450 000 zł

Uczestnicy i odbiorcy:
- młode organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekroczył 25 tys. zł;
- grupy samopomocowe traktowane jako dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków;
- grupy nieformalne nie mniej niż trzy osobowe, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania
w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej;
- patroni - to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna lub samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;
- obywatele/ mieszkańcy województwa podkarpackiego - osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.

Planowane rezultaty:
126 osób:
- zwiększy swoje zaangażowanie w realizacje zadań/projektów na rzecz dobra wspólnego/swoich społeczności.
- podniesie swoje umiejętność aplikowania o środki z zewnątrz,
- nabędzie umiejętność opracowania wniosku o dotację,
- nabędzie umiejętność pozyskiwania wkładu własnego,
- nabędzie umiejętność rozliczania dotacji.
- rozwinie umiejętność bycia konkurencyjnym względem innych organizacji bądź grup ze środowiska lokalnego.
48 organizacji:
- zwiększy swoje zaangażowanie w realizacje zadań/projektów na rzecz dobra wspólnego/swoich społeczności
- podniesie umiejętność aplikowania o środki z zewnątrz.
- podniesie umiejętność opracowania wniosku o dotację .
- podniesie umiejętność pozyskania wkładu własnego.
- podniesie umiejętność rozliczania projektu.
- podniesie umiejętność bycia konkurencyjnym względem innych organizacji bądź grup ze środowiska lokalnego.
63 osoby:
- zniwelują bariery o charakterze psychologicznym w zakresie odpowiedzialności za realizowane zadania.


Realizatorzy:
- wzmocnią swój potencjał poprzez działania na rzecz lokalnych społeczności.
- pogłębią współpracę pomiędzy sobą
- pogłębią doświadczenie w realizacji projektów o charakterze grantodawczym.
- wzmocnią swój wizerunek na zewnątrz, co pozwoli w przyszłości na efektywniejsze realizowanie innych projektów - poprzez zdobyte zaufanie wśród społeczności
- rozwiną współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i biznesem